ચલણ :
સ્થાન : Location-->
. સમગ્ર વિશ્વમાં માંથી ઉત્પાદનો ખરીદી વિશ્વમાં તમામ ઉત્પાદનો વેચે છે. Create Free Store
સ્થાનિક અપલોડ કરો
  
સ્થાનિક અપલોડ કરો
  

KIKUYA Japanese Cake

 
માં સ્થિત થયેલ છે દુકાન (ટીમ):Japan
દુકાન વ્યવસ્થાપક
株式会社本家菊屋


Long-established Japanese-style confection store followed in Nara Prefecture is more than 400 years. Founder 0/1585. Taste of tradition from generation to generation through all eternity, and the depth to be 26 kyuzaemon kikuya eiju will be delivered.


16.92  યુએસ ડોલર
Green tea sponge cake one Honke Kikuya
30.46  યુએસ ડોલર
Kiku No Sato 10 Piece Set / Honke Kikuya
33.09  યુએસ ડોલર
Jelly 4 pieces (shiunji assorted 2-chestnut yokan 2) upstream / kikuya
7.9  યુએસ ડોલર
Chestnut yokan Kuri Yokan (Chestnut) and upstream kikuya
7.9  યુએસ ડોલર
Seiryukan Yokan / Honke Kikuya
7.9  યુએસ ડોલર
Shiunkan Yokan/ Honke Kikuya
33.09  યુએસ ડોલર
Yokan Set of 4Bars (2 Seiryukan,​ 1 Shiunkan,​ 1 Kuri Yokan) Japanese Cake/ Honnke Kikuya
33.09  યુએસ ડોલર
Yokan 4 Stick Set (2 Seiryukan,​ 2 Kuri Yokan) Japanese Yokan/Honnke Kikuya
15.7  યુએસ ડોલર
Kiku No Sato 5 Piece Set Oshiruko (sweet dessert soup)/ Honnke Kikuya
1