ચલણ :
સ્થાન : Location-->
. સમગ્ર વિશ્વમાં માંથી ઉત્પાદનો ખરીદી વિશ્વમાં તમામ ઉત્પાદનો વેચે છે. Create Free Store
સ્થાનિક અપલોડ કરો
  
સ્થાનિક અપલોડ કરો
  

Kinumurasaki

 
માં સ્થિત થયેલ છે દુકાન (ટીમ):Japan
દુકાન વ્યવસ્થાપક
今藤志保


It was only one material, sericin, that solved all the skin problems. The silk purple series was developed with the desire to be the skin care closest to the human skin. Sericin, which constitutes silk, contains 18 kinds of amino acids and has properties close to that of human skin. We awaken the sleeping skin cells and draw out the original strength of the skin. Five power of surprise hidden in silk. 1. Surprising moisturizing power 2. Sunscreen effect 3. Gentle ingredients that can be used even in babies 4. Protect skin from bacteria by antibacterial action 5. Suppress melanin pigment generation


8.29  યુએસ ડોલર
Cleansing foam Kinumurasaki
26.05  યુએસ ડોલર
Beauty serum Kinumurasaki
23.09  યુએસ ડોલર
Moisturizing cream Kinumurasaki
17.17  યુએસ ડોલર
Toner Lotion Kinumurasaki
14.21  યુએસ ડોલર
S powder Kinumurasaki
29  યુએસ ડોલર
Eye cream Kinumurasaki
11.25  યુએસ ડોલર
Facial mask Kinumurasaki
1