අතුරු මුහුණත් භාෂාව :
මුදල් :
ලොව පුරා නිෂ්පාදන, මිලදී ගන්න. ලොව පුරා සියලු නිෂ්පාදන විකිණීමට. Create Free Store
දේශීය උඩුගත
  
දේශීය උඩුගත
  

Kinumurasaki

 
ෂොප් කළමනාකරු
今藤志保


It was only one material, sericin, that solved all the skin problems. The silk purple series was developed with the desire to be the skin care closest to the human skin. Sericin, which constitutes silk, contains 18 kinds of amino acids and has properties close to that of human skin. We awaken the sleeping skin cells and draw out the original strength of the skin. Five power of surprise hidden in silk. 1. Surprising moisturizing power 2. Sunscreen effect 3. Gentle ingredients that can be used even in babies 4. Protect skin from bacteria by antibacterial action 5. Suppress melanin pigment generation

27.28  එක්සත් ජනපද ඩොලර්
Cleansing foam Kinumurasaki
85.74  එක්සත් ජනපද ඩොලර්
Beauty serum Kinumurasaki
76  එක්සත් ජනපද ඩොලර්
Moisturizing cream Kinumurasaki
56.51  එක්සත් ජනපද ඩොලර්
Toner Lotion Kinumurasaki
46.77  එක්සත් ජනපද ඩොලර්
S powder Kinumurasaki
95.49  එක්සත් ජනපද ඩොලර්
Eye cream Kinumurasaki
37.03  එක්සත් ජනපද ඩොලර්
Facial mask Kinumurasaki
1